States

8,600

Gujarat

6,704

Maharashtra

5,985

Tamil Nadu

5,076

Karnataka

4,996

Uttar Pradesh

3,762

West Bengal

3,666

Andhra Pradesh

3,610

Punjab

2,233

Kerala

1,974

Delhi

1,679

Rajasthan

1,516

Madhya Pradesh

1,429

Haryana

890

Odisha

749

Telangana

720

Bihar

489

Uttarakhand

470

Chhattisgarh

380

Jharkhand

298

Himachal Pradesh

146

Goa

112

Puducherry

62

Assam

27

Daman and Diu

20

Jammu and Kashmir

10

Tripura

4

Sikkim

3

Dadra and Nagar Haveli

1

Arunachal Pradesh