Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 37404
Flat in Solapur , Solapur

Flat No. 202, 2ndFloor, C Sundaram Satyam Shivam Sundaram, S.No. 80/2/5, Near Annasaheb Vegetable Market, Off Pune Solapur Road, Manjari BK, Pune, Area 1043 sq.ft

Reserve Price: 34,16,000
Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 35471
Flat in Majrewadi , Solapur

Flat No. 24 3rd Floor Mangal Terrace, Plot No. 17+70 New S No. 123/2/1 Majrewadi, Jule Solapur Opp Indian Model School, Solapur

Reserve Price: 28,43,000
Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 35470
Residential House in Solapur , Solapur

Residential House at Plot No, . 37 New Plot No. 54 Patil Nagar, Nehru Nagar, Saiphool, Vijapur Road, Solapur Admeasuring 322 sq mtrs

Reserve Price: 76,35,000
Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 35469
Plant & Machinery in Solapur , Solapur

Plant and Machinery at Industrial Estate, Hotagi Road, Solapur

Reserve Price: 10,60,000
Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 35468
Commercial Office in Solapur , Solapur

Property Bearing City Survey No. 9977/A/1B Total Admeasuring 11.79 sq mtrs & Office No. 2 Having Built up Area Admeasuring 10.40 sq mtrs Situated at Solapur

Reserve Price: 27,94,000
Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 35467
Commercial Property in Solapur , Solapur

Commercial Godown Constructed at Gat No. 481/2 Near Pushkraj Hotel & Kondi Traffic Police Chowki, Solapur to Pune Road, Vill Kondi Solapur Having Area 1602.41 sq mtr Total Built up Area 700 sq mtr

Reserve Price: 96,07,000
Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 33296
Flat in Shelgi , Solapur

7) All the Peice and Parcel of  Bunglows Flats and Shops as Given Below Situated at S. No.20/2A-1, Sub Plot No. 1,2,3, Mehtab Nagar, Shelgi, Solapur Admeasuring 3407.50 sq mtrs and Following Shop

Reserve Price: 16,10,000
Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 33295
Flat in Shelgi , Solapur

7) All the Peice and Parcel of  Bunglows Flats and Shops as Given Below Situated at S. No.20/2A-1, Sub Plot No. 1,2,3, Mehtab Nagar Shelgi Solapur Admeasuring 3407.50 sq mtrs and Following Shop a

Reserve Price: 14,65,000
Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 33294
Flat in Shelgi , Solapur

7) All the Peice and Parcel of  Bunglows Flats and Shops as Given Below Situated at S. No.20/2A-1, Sub Plot No. 1,2,3, Mehtab Nagar Shelgi Solapur Admeasuring 3407.50 sq mtrs and Following Shop a

Reserve Price: 13,10,000
Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 33293
Flat in Shelgi , Solapur

7) All the Peice and Parcel of  Bunglows Flats and Shops as Given Below Situated at S. No.20/2A-1, Sub Plot No. 1,2,3, Mehtab Nagar Shelgi Solapur Admeasuring 3407.50 sq mtrs and Following Shop a

Reserve Price: 15,40,000
Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 33292
Flat in Shelgi , Solapur

7) All the Peice and Parcel of  Bunglows Flats and Shops as Given Below Situated at S. No.20/2A-1, Sub Plot No. 1,2,3, Mehtab Nagar Shelgi Solapur Admeasuring 3407.50 sq mtrs and Following Shop a

Reserve Price: 12,40,000
Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 33291
Flat in Shelgi , Solapur

7) All the Peice and Parcel of  Bunglows Flats and Shops as Given Below Situated at S. No.20/2A-1, Sub Plot No. 1,2,3, Mehtab Nagar Shelgi Solapur Admeasuring 3407.50 sq mtrs and Following Shop a

Reserve Price: 16,70,000
Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 33290
Flat in Shelgi , Solapur

7) All the Peice and Parcel of  Bunglows Flats and Shops as Given Below Situated at S. No.20/2A-1, Sub Plot No. 1,2,3, Mehtab Nagar Shelgi Solapur Admeasuring 3407.50 sq mtrs and Following Shop a

Reserve Price: 15,45,000
Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 33289
Flat in Shelgi , Solapur

7) All the Peice and Parcel of  Bunglows Flats and Shops as Given Below Situated at S. No.20/2A-1, Sub Plot No. 1,2,3, Mehtab Nagar Shelgi Solapur Admeasuring 3407.50 sq mtrs and Following Shop a

Reserve Price: 15,90,000
Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 33288
Flat in Shelgi , Solapur

7) All the Peice and Parcel of  Bunglows Flats and Shops as Given Below Situated at S. No.20/2A-1, Sub Plot No. 1,2,3, Mehtab Nagar Shelgi Solapur Admeasuring 3407.50 sq mtrs and Following Shop a

Reserve Price: 15,85,000
Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 33287
Flat in Shelgi , Solapur

7) All the Peice and Parcel of  Bunglows Flats and Shops as Given Below Situated at S. No.20/2A-1, Sub Plot No. 1,2,3, Mehtab Nagar Shelgi, Solapur Admeasuring 3407.50 sq mtrs and Following Shop

Reserve Price: 15,75,000
Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 33286
Flat in Shelgi , Solapur

7) All the Peice and Parcel of  Bunglows Flats and Shops as Given Below Situated at S. No.20/2A-1, Sub Plot No. 1,2,3, Mehtab Nagar Shelgi Solapur Admeasuring 3407.50 sq mtrs and Following Shop a

Reserve Price: 16,40,000
Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 33285
Flat in Shelgi , Solapur

7) All the Peice and Parcel of  Bunglows Flats and Shops as Given Below Situated at S. No.20/2A-1, Sub Plot No. 1,2,3, Mehtab Nagar Shelgi Solapur Admeasuring 3407.50 sq mtrs and Following Shop a

Reserve Price: 21,75,000
Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 33284
Flat in Shelgi , Solapur

7) All the Peice and Parcel of  Bunglows Flats and Shops as Given Below Situated at S. No.20/2A-1, Sub Plot No. 1,2,3, Mehtab Nagar, Shelgi, Solapur Admeasuring 3407.50 sq mtrs and Following Shop

Reserve Price: 14,00,000
Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 33283
Flat in Shelgi , Solapur

7) All the Peice and Parcel of  Bunglows Flats and Shops as Given Below Situated at S. No.20/2A-1, Sub Plot No. 1,2,3, Mehtab Nagar, Shelgi, Solapur Admeasuring 3407.50 sq mtrs and Following Shop

Reserve Price: 16,30,000