Add Favorate 
$logo
AUCTION ID: 32228
Flat in Sanganer , Jaipur

Flat no.F-202, plot No.121, Kesar Nagar Gram Sukhiya, Teh, Sanganer, Jaipur, Rajasthan, Admeasuring-809 sq.ft

Reserve Price: 14,23,872